Register voor Interim Management
Het IM-Register is een onafhankelijk, openbaar en actueel Register waarin zichtbaar is welke personen en organisaties in Nederland op professionele basis Interim Management aanbieden en realiseren. Aan opname in het Register gaat een objectieve en gedegen toetsing vooraf. Door frequente hertoetsing blijft het Register actueel.

Het IM-Register dient géén commercieel belang. Het doel is bij te dragen aan het zichtbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van Interim Management bij onder meer opdrachtgevers. In de opgestelde Gedragscode worden normen en spelregels vastgelegd die geregistreerden hanteren in het uitoefenen van hun beroep en het uitvoeren van opdrachten. Hiermee heeft de beroepsgroep een kwaliteitsinstrument dat het doen en laten van de Registermanager transparant en toetsbaar maakt.
Link: IM-Register